Seminarium Rady: bariery we współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym a pracodawcami w branży turystycznej

Jakie są główne bariery we współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym  a pracodawcami w branży turystycznej ? Na to pytanie próbowali znaleść odpowiedź uczestnicy seminarium – zorganizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Turystyka oraz Szkołę Główna Handlową – ,które odbyło się w siedzibie SGH w piątek 27.09.2019.

Przyczynkiem do podjęcia tego tematu były  trzy raporty opracowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu prezentujące bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznej , hotelarskiej oraz organizacji turystyki. (raporty dostępne do pobrania w sekcji RAPORTY, ANALIZY<, OPRACOWANIA)

Przewodnicząca Sektorowej Rady porf. Hanna Zawistowska przeodstwaila podejmowane przez Radę inicjatywy w omawianym zakresie, a także postawiła kluczowe pytania niezbędne w dalszej dyskusji nad raportami: 

  • Czy dostosowanie kształcenia do potrzeb branż turystycznych – jest potrzebne –jeśli tak to komu? 
  • Czy dostosowanie kształcenia do potrzeb branż turystycznych – jest możliwe – jeśli tak to jakie?
  • Czy obecny model kształcenia na poziomie średnim umożliwia takie dostosowanie ?
  • Czy współpraca szkół z przedsiębiorcami może ulec poprawie i pod jakimi warunkami?
  • Co może zrobić SRKT aby stworzyć warunki zachęcające przedsiębiorców do zacieśnienia współpracy ze szkołami.

Zbigniew Stankiewicz – dyr. ZSEH omówił wyniki zrealizowanych badań, przedstawił główne bariery w efektywnej współpracy do których zaliczył m.in. : skomplikowane procedury towarzyszące nawiązaniu współpracy, niezrozumienie sposobu i charakteru funkcjonowania partnerów, brak zainteresowania oraz niechęć  pracodawców do współpracy  oraz różne oczekiwania pracodawców i szkoły odnośnie praktyki (szkoła – praktyka powinna przygotowywać do egzaminu, pracodawca – szkoła powinna przygotowywać do wykonania określonych zadań w przedsiębiorstwie)

Najważniejszymi wnioskami ze zrealizowanego  badania jest:  potrzeba wdrożenia  zachęt dla pracodawców przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe oraz organizujących i realizujących doskonalenie dla nauczycieli branży HO-GA-TUR, potrzeba upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami, stworzenie programu lojalnościowego pozwalającego na zatrudnienie uczniów po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

W dyskusji podsumowującej prezentacie dyskutanci – w oparciu o własne doświadczenia – przygotowali listę barier i przeszkód administracyjno – organizacyjnych uniemożliwiających wprowadzenie efektywnego systemu współpracy pomiędzy sektorem edukacji a pracodawcami.